ഉറൂസ് , നേര്ച്ച , ജാറം

ഉറൂസ് , നേര്ച്ച , ജാറം

വിേശഷണം

ഉറൂസ് , നേര്ച്ച , ജാറംമുതലായവയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം