ഉപയോഗിക്കേണ്ട രൂപം

താങ്കള് മുസ്ലിമാണോ അമുസ്ലിമോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം