അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക

അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യൻ നിര്ബന്ധമായും തന്റെ നാഥനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ള ചെറു വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം