പ്രാര്ത്ഥsന അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം , എന്തു കൊണ്ട് ? - 1

പ്രാര്ത്ഥsന അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം , എന്തു കൊണ്ട് ? - 1

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

തൌഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള നിരര് ത്ഥകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം