കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ

കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൽ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാൻ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം