വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

ഐശ്ചിക നമസ്കാരം

വിവിധയിനം സുന്നത്തു നമസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത്. റവാത്തിബ് നമസ്കാരങ്ങളും ഗ്രഹണ നമസ്കാരം, മഴയെ തേടുന്ന നമസ്കാരം സ, തറാവീഹ് നമസ്കാരം, വിത് റ് നമസ്കാരം, തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 35

പേജ് : 2 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം