വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

മയ്യത്ത് സംസ്കരണം

മനുഷ്യനെന്നാല് ആത്മാവും ശരീരവും കൂടിക്കലരുന്നകതാണ്. അവ പരസ്പരം വേറിടുന്നതോടു കൂടി അവനില് മരണം സംഭവിക്കുന്നു, അതോടെ അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ കര്മ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാന് ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാം മരണ ശേഷമുള്ള സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിബാധിക്കുന്നു. അവ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 35

പേജ് : 2 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം