വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ചരിത്രം

ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായ ഓരോ സമുദായവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കലയാണ് ചര്ത്രം. പ്രവാചക ചരിത്രം. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രം, ഈസാ നബിയുടെ ചരിത്രം, സഹാബികളുടെ ചരിത്രം, പ്രഗല്ഭ വ്യക്തികള്, സംഘടനകള്, സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ ചരിത്രം എന്നിവ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു,.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 39

പേജ് : 2 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം