വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഖദ്റിലുള്ല വിശ്വാസം

ഈമാന്കാര്യങ്ങളില് ആറാമത്തേതാണിത്. ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന നിലയില് അവര്ക്ക് നന്മയോ തിന്മയോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അല്ലാഹുവില് നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കല് നിര്ബന്ധമാണ്

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 18

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം