വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

മസ്ജിദുല്‍ ഹറമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    DOC

    അന്തിമപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ)യുള്പ്പുടെ നിരവധി പ്രവാചകന്മാവരുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നമക്കയുടെയും അതുള്ക്കൊ ള്ളുന്ന മറ്റു പ്രദേശ ങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ടതകള്‍ വിശുദ്ധഖുര്ആയനിന്റെയയും തിരുസുന്നത്തിന്റെ യും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അപൂര്വധഗ്രന്ഥം