معلومات المواد باللغة العربية

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

  • മലയാളം

    PDF

    ഇസ്ലാം വിധികള്‍, മര്യാദകള്‍ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഖുര്ആംനിലും സുന്നത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള മഹനീയമായ സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണ്‌ ഉള്ക്കൊാണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ എല്ലാ ആരാധനാ കര്മ്മ ങ്ങളിലും നിര്‍ ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇഖ്‌ ലാസ്‌, പ്രാര്ത്ഥാന എന്നിവയെപ്പറ്റിയും, അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം, മാതാപിതാക്കള്ക്ക് ‌ പുണ്യം ചെയ്യല്‍, സല്സ്വ്ഭാവം, മുസ്ലിംകളുടെ രക്തത്തോടുള്ള പവിത്രത, മുസ്ലിംകളോടും അയല്വാംസി കളോടും കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍, ഭക്ഷണ മര്യാദകള്‍, സലാമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്‍ ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  • മലയാളം

    PDF

    മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളെ, വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നതും അവയുടെ മര്യാദകള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ ഏറെ വിശദീകരിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധികളെയും മര്യാധകളെയും പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.