വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഖുര്‍ആന്‍ ആശയവിവര്‍ത്തനം

പത്ത് ഭാഷകളിലായി ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ ആശയവിവര്‍ത്തനം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സൈറ്റിലെ സംവിധാനമാണിത്.സന്ദര്‍ശകരുടെ സഹകരണത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ഭാഷകളില്‍ ഇത് തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 47

പേജ് : 3 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം