വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

പ്രബോധനം,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    PDF

    വഴികേടില്‍ നിന്ന്‍ സന്മാര്ഗിത്തി ലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ കര്മ്മപാതയാണ് പ്രബോധകന്മായരുടേത്‌. അതിലൂ ടെ ശാശ്വതമായ മരണാനന്തര സ്വര്ഗ്ഗീ യ ജീവിതല്ത്തിുലേക്കാണ് മനുഷ്യരെ അവര്‍ നയിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ മഹത്തായ പ്രതിഫലവും പ്രബോധകന്നു ലഭിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധകന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളുടെ ലഘു വിവരണം.