വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • മലയാളം

  YOUTUBE

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദ്ര്’ഷ്‌ടാന്ത ന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ അതിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കല്‍പനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുസ്ലിമിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുത്ബ

 • മലയാളം

  YOUTUBE

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദ്ര്’ഷ്‌ടാന്ത ന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ അതിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കല്‍പനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുസ്ലിമിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുത്ബ

 • മലയാളം

  YOUTUBE

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദ്ര്’ഷ്‌ടാന്ത ന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ അതിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കല്‍പനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുസ്ലിമിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുത്ബ

 • മലയാളം

  MP4

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദ്ര്’ഷ്‌ടാന്ത ന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ അതിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കല്‍പനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുസ്ലിമിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുത്ബ

 • മലയാളം

  YOUTUBE

  പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ദ്ര്’ഷ്‌ടാന്ത ന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിച്ച്‌ അതിലൂടെ അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കല്‍പനകള്‍ക്ക്‌ വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു മുസ്ലിമിന്ന് അറബി ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുത്ബ

 • അറബി

  MP3

  പ്രഭാഷകൻ : യാസര്‍ അന്നഷ്മി

  വ്യാകരണവും സ്വര്‍ഫും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ജമാലുദ്ദീന്‍ അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു മാലികിന്‍റെ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

 • അറബി

  PDF

  ലുബാബുല്‍ ഇഅ്റാബ് -വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ലഘു വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം:- പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി വ്യാകരണ നിയമങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

 • സോമാലി

  PDF

  സോമാലീപദങ്ങളുടെ അറബിയിലേക്കുള്ള വിവര്‍ത്തനം.

 • സോമാലി

  PDF

  മുഖ്ത്താറു സ്വിഹാഹ്:-അബൂ നസ്വ്’ര്‍ ഇസ്മാഈല്‍ ഇബ്’നു ഹമാദ് അല്‍ ‍ജൗഹരിയുടെ ജൗഹരിയ്യ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ റാസി തയ്യാറാക്കിയ സംക്ഷിപ്തമാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.അതിന്‍റെ സോമാലി ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷയാണിത്.

 • അറബി

  PDF

  അറബി വ്യാകരണത്തില്‍ സീബവൈഹിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം അമൂല്യവും തുല്യതയില്ലാത്തതുമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം