വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

  • മലയാളം

    PDF

    ഇസ്ലാമിന്ന്‌ മുമ്പുള്ള അറേബ്യന്‍ ഉപദ്വീപിലെ ജനത, അവരുടെ മതവിശ്വാസം, സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍, അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം, ഇസ്ലാമിന്റെ ആഗമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഹൃസ്വമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

  • മലയാളം

    PDF

    പ്രവാചകന്‍(സ)യുടെ കാലഘട്ടത്തി ലെ നജ്ദിന്റെ അവസ്ഥ , സ്വഹാബികളുടെയും, താബിഉകളുടെയും കാലത്തെ മതപരവും, ദുന്യതവിയുമായ അവസ്ഥകൾ, അതിന്ന് ശേഷമുള്ള നജ്ദിന്റെ ചരിത്രം, സഊദി അറേബ്യന്‍ ഗവണ്മെ്ന്റിന്റെ ഉദയവും, ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെ കുറിച്ചും, അവരുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നു. സഊദി അറേബ്യയുടെ മതപരവും, സാമ്പത്തികവും, സാംസ്കാരികവുമായ അവസ്ഥകൾ , അതുപോലെ ഇസ്ലാമി നും, മുസ്ലീങ്ങള്ക്കും , ഇരു ഹറമുകള്ക്കും , ഹാജിമാർക്കും , ഖുർആൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്നും ആധുനിക സൗദി അറേബ്യ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.