വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്ന്‌ മുമ്പുള്ള അറേബ്യന്‍ ഉപദ്വീപിലെ ജനത, അവരുടെ മതവിശ്വാസം, സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍, അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം, ഇസ്ലാമിന്റെ ആഗമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഹൃസ്വമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം