വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

വിധിനടപ്പിലാക്കല്‍

കേസും ,വാദവും . കേസ് സ്ഥിരീകരിക്കലും മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കലും. സാക്ഷ്യങ്ങള്, അതിന്‍റെ രൂപം ,എണ്ണം , ശപതവും സത്യവും അനുബനന്ധ കാര്യങ്ങളും . കുറ്റ സമ്മതം, ആധുനിക തെളിവെടുക്കുന്നരീതി, സമകാലിക കര്മ്മ ശാസ്ത്ര പണ്ഢിതരുടെ നിലപാടുകള്‍.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം