വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

നിദാന ശാസ്ത്രം

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    YOUTUBE

    അറിവില്ലാതെ മതവിധികള്‍ നല്കുലന്നവര്ക്കു മുന്നറിയിപ്പു നല്കുലന്നു. മതവിധി പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നതു വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്നതും വമ്പിച്ച ശ്രേഷ്ടതകള്‍ ഉള്ക്കൊചള്ളുന്നതുമാണ്‌. സ്വന്തം യുക്തി കൊണ്ട്‌ മതവിധികള്‍ നല്കാിന്‍ പാടില്ല. അതേ സമയം വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിണ്റ്റെയും തിരുസുന്നത്തിണ്റ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവുകള്‍ മറച്ചു വെക്കല്‍ പണ്ഡിതന്മാുര്ക്ക് ‌ അനുവദനീയമല്ല. അതു കുറ്റകരമാണ്‌.