വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

നമസ്കാരം

നമസ്കാരം ,അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള ശിക്ഷ, നമസ്കാരത്തിന്റെ വിധിവിലക്കുകള്, സമയം നമസ്കാരത്തിന്റെ ശര്ത്തുകളും ഫറളുകളും സുന്നത്തുകളും എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 295

പേജ് : 15 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം