മതത്തെ അറിയുക (3) നമസ്കാരം

മതത്തെ അറിയുക (3) നമസ്കാരം

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം