മതത്തെ അറിയുക (4) സകാത്ത്

മതത്തെ അറിയുക (4) സകാത്ത്

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതായ സകാത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം