മതത്തെ അറിയുക (1) സാക്ഷ്യ വാക്യം (1)

മതത്തെ അറിയുക (1) സാക്ഷ്യ വാക്യം (1)

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നമാത്തേതായ ഇരു സാക്ഷ്യ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രഥമമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ യെ കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം