മതത്തെ അറിയുക (1) സാക്ഷ്യ വാക്യം (1)

മതത്തെ അറിയുക (1) സാക്ഷ്യ വാക്യം (1)

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നമാത്തേതായ ഇരു സാക്ഷ്യ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രഥമമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ യെ കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു