'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' അർത്ഥവും ആശയവും

വിേശഷണം

ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒന്നാം ഭാഗമായ "ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്" എന്നതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു