'ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' അർത്ഥവും ആശയവും

വിേശഷണം

ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒന്നാം ഭാഗമായ "ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്" എന്നതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം