മതത്തെ അറിയുക (2) സാക്ഷ്യ വാക്യം (2)

മതത്തെ അറിയുക (2) സാക്ഷ്യ വാക്യം (2)

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നമാത്തേതായ ഇരു സാക്ഷ്യ വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ മുഹമ്മദ്‌ റസൂലുല്ലാഹ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു