മതത്തെ അറിയുക (2) സാക്ഷ്യ വാക്യം (2)

മതത്തെ അറിയുക (2) സാക്ഷ്യ വാക്യം (2)

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നമാത്തേതായ ഇരു സാക്ഷ്യ വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ മുഹമ്മദ്‌ റസൂലുല്ലാഹ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം