മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ്

വിേശഷണം

ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മുഹമ്മദ് നബി(സ) യിലുള്ള സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം