മതത്തെ അറിയുക (5) നോമ്പ്

മതത്തെ അറിയുക (5) നോമ്പ്

വിേശഷണം

ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതായ നോമ്പിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം