നോമ്പിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ

വിേശഷണം

നോമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മതപരമായ വിധിവിലക്കുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു