സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ സകാത്ത്

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ സകാത്ത്

വിേശഷണം

സ്ത്രീകള് ധരിക്കുന്ന സ്വർണ്നത്തിന്റെ സകാത്ത് സംബന്ധിച്ച ഇസ്ലാമിക വിധി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം