സകാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

വിേശഷണം

സകാത്ത് നിർബന്ധമായ സമ്പത്തിന്റെ ഇനങ്ങളും അതിന്റെ തോതും വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം