സകാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

വിേശഷണം

സകാത്ത് നിർബന്ധമായ സമ്പത്തിന്റെ ഇനങ്ങളും അതിന്റെ തോതും വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു