വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

രാത്രി നമസ്കാരം

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • മലയാളം

    MP3

    തറാവീഹ്‌ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നബി സ്വ റമദാനിലോ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിലോ തറാവീഹ്‌ നമസ്കാരം 8+3 = 11 ല്‍ കൂടുതല്‍ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രമാണാധിഷ്ടിതമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രഭാഷണം