വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

പുതുമുസ്ലിംകള് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു,

മുപ്പതിലധികം ലോക ഭാഷകളില് പുതുതായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവര് തങ്ങള് മുസ്ലിംകളാകാനുണ്ടായ കാരണം വിവരിക്കുന്നു, സ്വയും സംതൃപ്തമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആ കഥ വിവരിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 243

പേജ് : 13 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം