വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)

  PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറകളെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിബാധിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം, അതിന്റെ നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്, സാന്പത്തിക അവസ്ഥ, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ , സ്വഭാവ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള് എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു,

 • ഇസ്ലാമാണ് പരിഹാരം ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)

  PDF

  അന്ധകാരത്തില് നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക പരിഹാരം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ജീവിതത്തില് പാലിക്കലാണെന്ന് ഹോളണ്ടി ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

 • video-shot

  മതം ,ജീവിത സരണി ഇംഗ്ലീഷ്

  MP4

  ഡോ.ജഹ്ഫര്‍ നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിലെ സരവ്വമണ്ഢലങ്ങളിലും പാലിക്കേണ്ട നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണെന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു.

 • PDF

  മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്, അബദ്ധങ്ങളും റോമന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന് തത്വങ്ങളില് ഊന്നി നിന്നു കൊണ്ട് മതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈമാന് കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷതകളേയും നന്മകളും പ്രതിബാദിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് , സാന്പത്തിക, സാമൂഹിക. രാഷ്ട്രീയ ,സ്വദാചര രംഗം എങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാംസംഗ്രഹം ഇസ്ലാമിനെപരിചയപ്പെടുത്തുന്നസംക്ഷിപ്തവിവരണം, ഇസ്ലാംകാര്യങ്ങളുംഈമാന്കാര്യങ്ങളുംചുരുക്കിവിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,അതിന്റെനന്മകളെപ്രതിബാധിക്കുന്നു. നമസ്കാരത്തെകുറിച്ചുംവുളുവിനെകുറിച്ചുംവിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഇസ്ലാമിനെമനസ്സിലാക്കാന്ലളിതായിഅവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടഈകൊച്ചുകൃതിവളരെഫലപ്രതമാണ്.

 • PDF

  സ്പാനീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം മറ്റു മതങ്ങളില് നിന്ന ഇസ്ലാമിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

 • ഇസ്ലമും ഇതര മതങ്ങളും ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)

  PDF

  ശിര്ക്കില് നിന്ന് മുക്തരായി തൌഹീത് ഉള്ക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലാഹുവിനുള്ള സന്പൂര്ണ്ണ സമര്പ്പണമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാല് എന്നും അന്തിമമതവും ഏറ്റവും കാരുണ്യമതമെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

 • PDF

  മനുഷ്യത്വം ഇസ്ലാമില് എല്ലാ മതങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലേക്കും സനാതന തത്വങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തില് ഏറ്റവും മന്കടന്നു നില്കുന്നതും ഉന്നതവുമാണെന്നും ഇതില് വിവരിക്കുന്നു,. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണവും ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനവുമായ വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്രത്യേകം ഊന്നല് നല്കിയ കാര്യാണ് ഇതെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു.. അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവാചകന്(സ) ജീവിച്ചു മതൃകയായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യ രാശി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അദ്ധ്യാപനങ്ങളില് നിന്ന് അകന്നവര് ഛിദ്രതയിലും അശാന്തിയിലുമാണ് കഴിയുന്നത്, പരസ്പരം വെറുപ്പും വിദ്വോഷവും വൈരാഗ്യത്തിലും അവര് കഴിയുന്നു. അതിനാല് മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല് പഠിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൂടെ അവര്ക്ക് ഐഹീകവും പാരത്രീകവുമായ വിജയം നേടാനാവുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സര്വ്വ അനിശ്ചിതാവസ്ഥക്കും കാരണം അവര് അവരുടെ റബ്ബിനെ വിസ്മരിച്ചതും അവന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചതുമാണെന്നും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളും നന്മകളും വിവരിക്കുകയും സത്യസന്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പോര്‍ചുഗീസ്‌

  PDF

  ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നു എന്തിനാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു വിവരിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയും വിജ്ഞാനവും നല്കിയ മനുഷ്യര് ആദരിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളാണെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു, അവര്ക്ക് സന്മാര്ഗ്ഗം പഠിപ്പിക്കാനായി വേദര്ഗന്ഥവും അവന് അവതരിപ്പിച്ചു. അന്തിമ പ്രവാചകനായി മുഹമ്മദ് നബിയെ നിയോഗിച്ചു. അങ്ങിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമുഖം വായനക്കാര്ക്കുമുന്പില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു,

 • video-shot

  MP4

  മതത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും മതത്തിന്‍റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന യൂസുഫ് ഈശ്റ്റ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്‍റെ വീഢിയോ

 • PDF

  ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതിയാണ്‌ ഇത്‌. വലുപ്പം കൊണ്ട്‌ ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രയോജനം കൊണ്ട്‌ മികച്ചതാണ്‌ ഈ കൃതി. ആരാണ്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌, ആരാണ്‌ സാക്ഷാല്‍ ആരാധ്യന്‍, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവുമെന്ത്‌ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌. ശൈലീ സരളതകൊണ്ട്‌ സമ്പന്നമാണ്‌ ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥം. അല്ലാഹു നമുക്കിതിനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കിത്തീര്‍ക്കട്ടെ.’

 • video-shot

  MP4

  ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നും അതാണ് അല്ലാഹു മനുഷ്യര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതമെന്നും മറിച്ചുള്ല മതങ്ങളൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും തളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു. ആത്യന്തിക സൌഭാഗ്യം ഇസ്ലാമിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിലെ സര്‍വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ജീവിത സരണിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നും അതിന്‍റെ അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ്(സ) എന്നും വിവരിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.സാര്‍വ്വകാലികവും സാര്വ്വജനീയവുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന്‍റെ നന്മകളും പ്രത്യേകതകളും വിവിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സര്‍വ്വ മനുഷ്യര്‍ക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ട മതമായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നും മോക്ഷത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാമാണ് എന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

 • PDF

  പ്രവാചകന്(സ) യുടെ മുന്പ് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായിരുന്നോ. ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്കുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാം ജീവിത വ്യവസ്ഥ ജീവിതത്തിലെ സര്‍വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ജീവിത സരണിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നും സ്വഭാവം , സംസ്കാരം , സമൂഹം , രാഷ്ട്രീയം , സാമ്പത്തികം , തുടങ്ങിയ എല്ലാ രംഗത്തേക്കുമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമ വ്യവസ്ഥ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്. .സാര്‍വ്വ കാലികവും സാര്‍വ്വജനീയവുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു,

 • PDF

  സര്‍വ്വലോകര്‍ക്കുമായി അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്നും അതല്ലാത്തതൊന്നും അവന് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു, മാനവ രാശിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരവും അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിലൂ ടെ സുരക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന് സിദ്ധാന്ധിക്കുന്നു . ശാശ്വത രക്ഷയുടെ മതമയാ ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഇതില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഈ പുസ്തകം മുസ്ലിംകള് ക്കും അല്ലാത്തവര്ക്കും ഇസ്ലാമിനെ അറിയാന് പര്യാപ്തമായ രീതിയില് ഇസ്ലമാമിന്റെ മഹത്തങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ധാരാളം ചോദ്യവും അതിനുത്തരവുമായിട്ടാണ് രചയിതാവ് ഇതില് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . ആരാണ് അല്ലാഹു , പ്രവാചകന് ആരാണ് ഓരോ മുസ്ലിമിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട് ഗുണങ്ങള് ഏവ, ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നാം ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു,.തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്കൊള്ളുന്നത്.

 • PDF

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ നന്മകളുംപ്രത്യേകതകളുംവിവിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സര്വ്വമനുഷ്യര്ക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ടമതമായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്മനു ഷ്യരുടെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നും മോക്ഷത്തിന്റെ മാര്ഗ്ഗം ഇസ്ലാമാണ് എന്നുംസമര്ത്ഥിക്കുന്നു.ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശംപകര്ന്നുകൊടുക്കാന്‍ ഈപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ഒരു ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷകൂടി അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് നല്കിയാല്‍ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ഉണര്‍ത്തുന്നു. ഇസ്ലാമിന്‍റെ നന്മകളും പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സര്‍വ്വമനുഷ്യര്‍ക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ടമതമായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്മനുഷ്യരുടെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നും മോക്ഷത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാമാണ് എന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കാന്‍ ഈപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ഒരു ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷകൂടിഅമുസ്ലിംകള്ക്ക്നല്കിയാല്വളരെഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

 • PDF

  സര്വ്വ പ്രവാചകരും പ്രബോധനം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു, അപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചെറു വിവരവും ഉള്കൊള്ളുന്നു,

പേജ് : 2 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം