മനുഷ്യനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആരാണ്‌ മനുഷ്യന്‍, അവനെ എന്തിന്‌ വേണ്ടി സൃഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അവന്റെ ബാധ്യതകള്‍ എന്ത്‌ എന്നിവ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം