വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിജ്ഞാനകോശം

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിജ്ഞാനകോശം

വിേശഷണം

ലോക ഭാഷകളിൽ വിശ്വസനീയമായ ഖുർആൻ പരിഭാഷകളും വിവരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
https://quranenc.com/ml/browse/malayalam_mokhtasar

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു