അമ്മ ജുസ്‌അ്‌ ഖിറാഅത്തും പരിഭാഷയും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം