അമ്മ ജുസ്‌അ്‌ ഖിറാഅത്തും പരിഭാഷയും

വിേശഷണം

മക്ക ഹറം ശരീഫിലെ ഇമാമുമാരുടെ അമ്മ ജുസ്‌അ്‌ ഖിറാഅത്തും മലയാള പരിഭാഷയും.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം