വിധി വിശ്വാസം

വിേശഷണം

നന്മയാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലഘുഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു