വിധി വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തേത് ആയ വിധി വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു ഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം