സ്വര്ഗ്ഗ ത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചവരുടെ കഥ

വിേശഷണം

സ്വര്ഗ്ഗ മെന്ന ചിന്തയുമായി ജീവിതത്തില്‍ ത്യാഗം വരിക്കുകയും ഐഹിക സുഖങ്ങളെ വെടിയുകയും ചെയ്ത ഏതാനും പ്രവാചകാനുയായികളുടെ ഹൃദയ സ്പര്ശിതയായ ജീവിത കഥകളുടെ ആവിഷ്കരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം