ഖുര്‍ആനിലെ കഥകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍ ആനിലെ വിവിധ അദ്ധ്യാങ്ങളില്‍ പരാമര്ശിക്കപെടുന്ന വിവിധ കഥകളില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ധാരാളം ഗുണ പാഠങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഈ കഥകളെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം