സംസം അത്ഭുതം അനുഗ്രഹീതം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തി വിശേഷത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും നിദര്‍ശനമാണ്‌ സം സം ജലം. അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഫലങ്ങളും വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നബി(സ്വ) സ്വഹാബത്തിനെ പഠപ്പിച്ചിട്ടു‍ണ്ട്‌. സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലൂടെയുള്ള സംസമിനെ സംബന്ധിച്ച പഠനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു