മയ്യിത്ത് സംസ്ക്കരണം

വിേശഷണം

മരണപ്പെട്ട ഉടനെ മുതല് കുളിപ്പിക്കല്, കഫന് ചെയ്യുന്ന രൂപം, ജനാസ കൊണ്ട് പോകല്, ഖബറിന്റെ രൂപം, തഅസിയ്യ ത്ത്, മുതലായ മയ്യ്ത്ത് സംസ്ക്കരണ മുറകള് ചിത്ര സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

ദാറുല്‍ ജവാബ്-റിയാദ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: