മയ്യിത്ത് സംസ്ക്കരണം

വിേശഷണം

മരണപ്പെട്ട ഉടനെ മുതല് കുളിപ്പിക്കല്, കഫന് ചെയ്യുന്ന രൂപം, ജനാസ കൊണ്ട് പോകല്, ഖബറിന്റെ രൂപം, തഅസിയ്യ ത്ത്, മുതലായ മയ്യ്ത്ത് സംസ്ക്കരണ മുറകള് ചിത്ര സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം