വിപത്തുകളും ക്ഷമയും

വിേശഷണം

വിപത്തുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വരുബോള്‍ ഒരു മുസ്ലീമിന് അവ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മാര്ഗ്ഗംങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം