മരിച്ചവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഖുര്‍ആന്‍ ഓതി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാമോ ??

മരിച്ചവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഖുര്‍ആന്‍ ഓതി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാമോ ??

വിേശഷണം

മരിച്ചവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഫാതിഹ , യാസീന്‍ , ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നുള്ള ഇതര സൂറകള്‍ ഇവ ഓതി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന്റെയും മരിച്ചവരുടെ സമീപത്ത്‌ ഖുര്‍ ആന്‍ ഓതുന്നനിന്റെയും വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം