വിേശഷണം

മരണം വിളിച്ചുണര്ത്തും മുമ്പ്‌ എന്തല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്ക്‌ ചെയ്യാനുണ്ട് അതില്‍ നാം എത്രത്തോളം വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം