അതിമോഹം

അതിമോഹം

വിേശഷണം

"അതിമോഹം

മനുഷ്യന്റെ പൊതു വികാരവും എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ അതിമോഹം എന്ന ദുസ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം"

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം