മയ്യിത്ത് പരിപാലനം

വിേശഷണം

മയ്യിത്ത്‌ കുളിപ്പിക്കുക, അവന്‌ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുക, ഖബറിലേക്ക്‌ കൊണ്ട്‌ പോവുക, ഖിബ്ലക്കഭിമുഖമായി മറമാടുക തുടങ്ങിയ, മയ്യിത്ത്‌ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി വിവരിക്കപ്പെട്ട കൃതി.
.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു