മസാഹിഫ്

تطبيق مصاحف نسخة الآيفون والآيباد

എന്റെ അടുക്കലുണ്ട്

വിേശഷണം

"Masahif menyediakan bacaan untuk Al-Quran oleh kebanyakan dunia Qari terkenal luas, ia juga menyediakan bacaan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa (bahasa Inggeris, Perancis, Urdu dan banyak lagi).
Tilawah boleh dimuat turun untuk kegunaan luar talian serta penstriman langsung melalui internet."

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം