Ux weeloosiyya

qunxah yan shirki kak yaanam kaxxa shirkih fan sinam beyah yan shirki , usuk kulli danbbiy qhuraan kee sunnal shirkil muggaqsimeh iyya, usuk kaxxa shirkih innah diinik sinam mayayyaaqa , laakin danbik nabah yan danbi kinni

ku tummabul nee yanfaqeh